Author index

  • HOME
  • BROWSE ARTICLES
  • Author index
Author     
 Name Articles     Name Articles 
Hwang, Y. 1 Dong-Joo Yoon 1
Dong-Yol Yang 1 Dong-Ju Yoon 1
Hyun-Seok Yang 1 Dong-Ryeol Yoon 1
Jinhyuk Yang 2 Gilsang Yoon 1
Jong-soo Yang 2 Ho-Chel Yoon 3
Jong-Su Yang 1 HunSung Yoon 1
Jun-Mo Yang 1 Jong-Ho Yoon 1
Sung-ho Yang 1 JongWon Yoon 1
Young-Sik Yang 1 Jun-Ho Yoon 1
Hae-Jin Yang 3 Kee-Bong Yoon 1
Hyeong-Seok Yang 3 Sanghoon Yoon 7
Hyun-Min Yang 1 Seog-Young Yoon 1
Jin-Hyuk Yang 1 Suk-Hwan Yoon 2
Jin-Seok Yang 1 Sung-Ook Yoon 1
Ki Hoon Yang 1 Tae-Yang Yoon 1
Min-Hyeok Yang 1 Yong-Keun Yoon 1
Seung-hyun Yang 1 Young-Ho Yoon 2
Woosung Yang 1 Gil-Sang Yoon 1
Young-Soo Yang 13 Han-Sam Yoon 1
Zhaorui Yang 1 Hye-Seul Yoon 1
Chang-ho Ye 2 Hyun-Jun Yoon 1
Dea-Hee Ye 1 Hyunsang Yoon 2
Kang-Hyun Ye 1 Jae-Yeon Yoon 2
Kyongyun Yeau 1 Jeong-Won Yoon 17
Jong-taek Yeom 2 Ji-Hong Yoon 1
Jongtaek Yeom 2 Jin Young Yoon 5
Yun-Mo Yeon 11 Jin-young Yoon 3
Hui-Jun Yi 2 Jong-Hyuk Yoon 1
Won Yi 1 Joong-Geun Yoon 1
Ji-Hyun Yi 1 Sung Chul Yoon 1
Myung Su Yi 1 Sung-Won Yoon 1
Myung-Su Yi 10 Tae-Jin Yoon 8
Myungsu Yi 2 Tai-Jin Yoon 1
Sung Yi 7 Lee Yoon-Ki 1
Won-Geun Yi 2 Jea-Sun You 1
Byung-Seung Yim 9 Won-Hyo You 1
Byung-Moon Yoo 1 Hyeonjeong You 5
Chang-Hyuk Yoo 1 Joong-Geun Youn 1
Choong-D. Yoo 2 Hee Jun Youn 1
Choong-Din Yoo 1 Hee-Jun Youn 1
Choong-Don Yoo 7 JeongBo Young 1
Choong-Sik Yoo 1 Chong-Hee Yu 2
ChoongD. Yoo 8 Gum-Bin Yu 1
ChoongDon Yoo 1 Ji-Hun Yu 2
Hocheon Yoo 1 Jiyoung Yu 11
Jang-Yong Yoo 1 Jung-Woo Yu 1
JongGi Yoo 1 Chang-Min Yu 1
Mi-Ji Yoo 2 Dong-Yurl Yu 11
Se-Hoon Yoo 3 Jeong-Woo Yu 1
Sehoon Yoo 8 Jieun Yu 1
Seung-Eul Yoo 1 Seung-Su Yu 1
Seung-Hyun Yoo 3 Tae Jun Yu 1
Yeon-Gon Yoo 2 Eunsub Yun 1
Yeongon Yoo 1 Jin-Oh Yun 2
Young-Ran Yoo 1 JinOh. Yun 1
Young-Tae Yoo 3 kangChung Yun 1
Ho-Cheon Yoo 7 Sangman Yun 3
Hojin Yoo 1 Seok-chul Yun 3
Hyo-Sang Yoo 1 Song-Nam Yun 1
Hyun Jong Yoo 1 SongNam Yun 1
Jae-Seok Yoo 1 Young-hyun Yun 1
Jaeseok Yoo 1 Young-kil Yun 1
Jinsun Yoo 3 Ho-Gyeong Yun 1
Seung-Ji Yoo 1 Jinoh Yun 1
Bukdong Yoon 1 Joong-Gil Yun 1
Byoung-Hyun Yoon 9 Jung Gil Yun 1
ByoungHyun Yoon 1 Jung-Gil Yun 3
Byung-Hyen Yoon 1 Kwang-hee Yun 4
Byung-Hyun Yoon 1 Sang-Hyuk Yun 1
Byunghyun Yoon 1 Seong Min Yun 1
Choong-Sup Yoon 1 Seungjong Yun 1
ChoongSup Yoon 1 Tae-Jong Yun 7

Journal of
Welding and
Joining

Print ISSN: 2466-2232
Online ISSN: 2466-2100

Register for e-submission  Register for e-submission
Register here to access the e-submission system of Journal of Welding and Joining for authors and reviewers.
Register for e-submission  Manuscript Submission
To submit a manuscript, please visit the Journal of Welding and Joining e-submission management system at https://submit.e-jwj.org, read the Instructions for Authors, and log into the Journal of Welding and Joining e-submission system.
For assistance with manuscript submission, please contact: koweld@kwjs.or.kr.
Register for e-submission  Free archive
Anyone may access any past or current articles without logging in.


ABOUT
BROWSE ARTICLES
ARTICLE CATEGORY 
FOR CONTRIBUTORS
Editorial Office
#304, San-Jeong Building, 23, Gukhoe-daero 66-gil, Yeongdeungpo-gu, Seoul 07237, Korea
Tel: +82-2-538-6511    Fax: +82-2-538-6510    E-mail: koweld@kwjs.or.kr                

Copyright © 2024 by The Korean Welding and Joining Society.

Developed in M2PI